Sunjust / Zonrecht

A Serious Game

Ontdek de verborgen onrechtvaardigheid in besluitvorming

Stap in de schoenen van bewoners en laat je bewustzijn groeien over (verborgen) onrechtvaardigheid in besluitvormingsprocessen binnen de transitie naar een duurzame energievoorziening. Dit interactieve spel daagt je uit om deel te nemen aan een participatief besluitvormingsproces over de locatie van een nieuw zonnepark.

 

 

Balanceer tussen dagelijks leven en gemeentelijke verzoeken

Als deelnemer word je gevraagd jouw voorkeurslocaties voor het zonnepark aan te geven. Maar er is een uitdaging: het dagelijks leven raast door en je moet tegelijkertijd je welzijn op peil houden. Lukt het jou om alle ballen hoog te houden?

 

 

Ervaar de impact van ongelijkheid

Dit spel is slim ontworpen door onderzoekers van Universiteit Leiden en TU Delft binnen het JustETrans onderzoeksproject om spelers in verschillende mate te benadelen. Ontdek hoe deze ongelijkheden onrechtvaardigheid creëren en invloed hebben op de uiteindelijke beslissing over de locatie van het zonnepark.

 

Reflecteer op rechtvaardigheid in besluitvorming

Het doel van dit spel is om spelers in slechts anderhalf uur bewust te maken van verborgen onrechtvaardigheid en hen te laten reflecteren op hun eigen ervaringen met rechtvaardigheid. Door de deelnemers te confronteren met de impact van ongelijkheid, zullen ze kritisch nadenken over de rechtvaardigheid van het besluitvormingsproces.

 

Bevorder eerlijke en inclusieve besluitvorming 

Deze krachtige serious game biedt een unieke leerervaring en draagt bij aan het bevorderen van een eerlijke en inclusieve benadering bij het werken met diverse gemeenschappen. Het stelt spelers in staat om de complexiteit van rechtvaardige besluitvorming te ervaren en biedt een opening voor meer gesprekken over gelijke kansen en participatie.

 

Train je team voor rechtvaardige besluitvorming in de energietransitie 

Dit spel is speciaal aanbevolen voor gemeenten en bedrijven die hun teams willen trainen in rechtvaardige besluitvorming in de context van de energietransitie. Door middel van een interactieve en boeiende ervaring helpt het spel om bewustzijn te creëren en vaardigheden te ontwikkelen voor het werken met diverse gemeenschappen. 

 

Draag bij aan vooruitstrevend onderzoek

Door het spelen van de game kan je team bijdragen aan onderzoek over rechtvaardigheid in de energietransitie. Met de verworven inzichten tijdens de spelsessie bouwen zij aan methoden om participatieve trajecten effectiever en rechtvaardiger te maken.

Discover hidden injustices in decision-making

Become a resident of the city of Zonnedael and learn about (hidden) injustices in decision-making processes for the energy transition. This interactive board game challenges you to take part in a participatory decision-making process regarding the location of a future solar park.


Balance your daily life and municipal requests 

As a player, you are asked to indicate your preferred locations for the solar park. But there is a challenge: daily life goes on and you need to maintain your well-being while participating in the decision-making. Will you manage to find a balance? 


Experience the impact of inequality 

This game has been cleverly designed by researchers from Leiden University and TU Delft within the JustETrans research project to impact players differently. Explore how these inequalities create injustice and influence the final decision on the location of the solar farm.


Reflect on equity in decision-making 

In just an hour and a half, this game will make players aware of hidden injustices and help them reflect on their own experiences of justice. By confronting participants with the impact of inequality, they will think critically about the fairness of decision-making processes.


Promote fair and inclusive decision-making 

This powerful serious game offers a unique learning experience and helps promote a fair and inclusive approach when working with diverse communities. It enables players to experience the complexities of equitable decision-making and opens the way to more conversations about equal opportunities and participation.


Train your team for equitable decision-making in the energy transition 

This game is recommended for municipalities and companies that want to train their teams in equitable decision-making in the context of the energy transition. Through an interactive and engaging experience, the game helps create awareness and develop skills for working with diverse communities. 


Contribute to progressive research

By playing the game, your team can contribute to research on equity in the energy transition. With the insights gained during the game session, they will build methods to make participatory processes more effective and equitable.

Scroll naar boven